kvinna på toaletten med en telefon i handen.

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som ibland även kallas avloppsvatten. Spillvatten kommer både från våra hem, från skolan, industrier och verksamheter. I våra hushåll genererar vi spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt.

Spillvatten renas i reningsverk innan det åker ut i naturen igen. Reningsverken kan dock inte rena vattnet från allt och därför är det viktigt att vi t.ex. diskar med miljömärkt diskmedel, inte häller ut färg eller kemikalier i handfatet eller spolar ner läkemedel i toaletten. För att få spillvattnet till våra reningsverk använder vi oss av cirka 100 mil ledningsnät samt närmare 90 pumpstationer.

Våra reningsverk

Hässleholm Miljö har ett flertal olika reningsverk i varierande storlek och de har till uppgift att rena avloppsvattnet från fasta ämnen, organiska föreningar och närsalter såsom fosfor och kväve.

Reningsverken är inte konstruerade för att ta hand om kemikalier, färg och liknande vilket kan skada reningsprocessen eller passera rakt igenom verket utan att påverkas. De kan inte heller ta hand om främmande föremål som slängs i toalettstolar runt om i kommunen. Detta ställer till stora problem i pumpstationer och på reningsverket och kan därför skada vår miljö. Tänk på vad du slänger i toalettstolen, att göra rätt är lätt!

Fulspolning keyboard_arrow_right

Anledningarna till att det är viktigt att rena vattnet är:

  • Det förhindrar att vattenburna sjukdomar sprids.
  • Det minskar övergödning och bottendöd.
  • Det förhindrar förgiftning från miljögifter och läkemedelsrester.
Illustration av spillvattnets väg, från avloppet till naturen

Läs mer om de olika stegen i reningsprocessern genom att klicka på knapparna nedan.

Mekanisk rening keyboard_arrow_right
Biologisk rening keyboard_arrow_right
Kemisk rening keyboard_arrow_right
Filtrering keyboard_arrow_right
Våtmark keyboard_arrow_right
Slambehandling keyboard_arrow_right

Från spillvatten till naturen

Från det att avloppsvattnet hamnar i våra spillvattenledningar tar Hässleholm Miljö över ansvaret för att rena detta. Denna reningsprocess består av ett flertal olika steg innan vattnet slutligen kan lämnas tillbaka till naturen igen.

Mekanisk rening

Mekanisk rening används för att minska mängden fasta ämnen i avloppsvattnet. Den mekaniska reningen består av ett rensgaller där skräp fastnar. Efter rensgallret kommer vattnet till en bassäng som kallas för sandfånget. Här sjunker sand till botten och kan tas bort från vattnet. I nästa bassäng skiljs vattnet från fett och andra partiklar. De fasta partiklarna sjunker till botten och pumpas till slamhantering där det tas tillvara på och används för att tillverka biogas.

Biologisk rening

Bakterier i den biologiska reningsbassängen renar vattnet från kväve och organiska ämnen som finns i bajs, kiss och tvättmedel. Kväve är skadligt för hav och sjöar om vi släpper ut för mycket. Bakterierna kan omvandla kvävet i vattnet till kvävgas; en ofarlig gas som redan finns i vår luft och som gynnar vår växtlighet.

Kemisk rening

I den kemiska reningen tillsätts en kemikalie. Den fungerar som en magnet och drar åt sig fosforn i vattnet. Fosfor finns bland annat i kiss, bajs och tvättmedel. Kemikalien bildar klumpar med fosfor och sjunker till botten i bassängen. Processen kallas flockning. Om för stora mängder fosfor kommer ut i sjöar och hav kan det leda till övergödning och algblomning.

Filtrering

Filtreringen är det sista steget i reningsprocessen på verket för att avskilja föroreningar från vattnet. Filtrering på Hässleholms avloppsreningsverk görs med ett tvåmediafilter. Det består av ett tjockt lager filtersand och ovanpå detta ett grovkornigare lager av bergarten antracit. Vattnet sjunker genom bädden av antracit och sand och fasta partiklar fastnar på vägen.

Våtmark

Efter att vattnet lämnat Hässleholms avloppsreningsverk pumpas det till Magle våtmark. Uppehållstiden i våtmarken är cirka 7 dagar, där sker en naturlig reduktion av kväve och fosfor i vattnet. Växterna i våtmarken tar upp dessa näringsämnen och det sker en omvandling av nitratkväve till luftkväve, så kallad denitrifikation. Ju renare vattnet är från närsalter och organiska föreningar när vattnet släpps ut desto mindre är belastningen på vår natur.

Senast uppdaterad: