Female hands pouring water in glass cup from a kitchen faucet. Woman hand's filling the glass of water. Filling glass of water from stainless steel kitchen faucet

Dricksvatten

Vad skulle vi göra utan vatten? Det är något av det viktigaste vi har som vi måste vara rädda om! Både genom att inte slösa på vattnet i kranen eller smutsa ner vattnet som hamnar i naturen.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Varje person i Sverige använder i snitt 140 liter vatten om dagen. Av dessa går endast tio liter åt till mat och dryck, medan resten används till att duscha, spola i toan, tvätta, diska med mera. Hässleholm Miljö säkerställer årligen att 3 miljoner kubikmeter dricksvatten når ut till drygt 40 000 av kommunens invånare.

Våra vattenverk

När vi producerar dricksvatten utgår vi alltid från grundvatten. Vattnet behandlas därefter i våra vattenverk för att bli ett högkvalitativt och gott dricksvatten. Vi har i kommunen tillgång till ett grundvatten som är av god kvalitet, vilket innebär att kraven på behandling är relativt små. Behandlingen kan exempelvis bestå av luftning, filtrering och pH-justering.

Generellt har grundvattnet i kommunens norra och västra delar ett lägre pH-värde, dvs är något surare, är mjukt och innehåller ibland järn, mangan och kolsyra, medan i södra och sydöstra delen är vattnet hårt (kalkrikt) och med högre halter av nitrat.

Efter behandlingen distribueras dricksvattnet därefter ut till alla våra VA-abonnenter via totalt cirka 70 mil vattenledningar och det är bara att öppna kranen för ett rent och gott dricksvatten.

Rörnät i ett vattenverk.

Från grundvatten till dricksvatten

Vattentäkter

Vi hämtar grundvattnet till vårt dricksvatten i djupborrade brunnar eller i grusfilterbrunnar. För att skydda dessa brunnar ingår de i ett skyddsområde där miljöfarlig verksamhet inte får förekomma.

Luftning

Grundvattnet behöver ofta luftas och detta kan ske antingen i en luftad stenbädd eller i ett s.k. luftartorn som finns inne i vattenverket. Med luftning oxideras vattnets innehåll av järn och mangan och gör det enklare att filtrera bort. Luftningen driver även ut gaser som svavelväte, metan och radon som kan finnas naturligt i vattnet.

Infiltration

Infiltration är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra vattnets kvalitet genom att låta det sjunka ned genom en sandbädd. Halten av bakterier, mineraler och organiskt material minskar då kraftigt.

Snabbfiltrering

Flera av våra vattentäkter har för höga nivåer av järn och mangan. Detta åtgärdar vi genom att låta vattnet passera genom ett järn-/manganfilter, där partiklarna fastnar i filterbädden. Dessa filter rengörs med jämna mellanrum genom backspolning med en luft-/vattenblandning så att partiklarna lossnar och sköljs ut.

pH-justering

Vattnets pH-värde mäts hela tiden i vattenverken och om det understiger 7,5 höjs det genom en indosering av natriumhydroxidlösning. Skulle det inträffa något fel på doseringen eller pH-värdet höjs för mycket får vi larm om situationen, samtidigt som doseringen stängs av.

Tryckstegring

När vattnet är färdigbehandlat hamnar det i en lågreservoar vid vattenverket. Vattnet pumpas därifrån ut i ledningsnätet och trycksätts via en högreservoar (vattentorn) eller med en uppsättning tryckstegringspumpar som ser till att vattnet har rätt tryck.

Senast uppdaterad: